Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.olzalogistic.cz

 

 

PODMÍNKY SPOLEČNOSTI OLZALOGISTIC.COM, S.R.O

PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES V SOUVISLOSTI S TĚMITO SOUBORY A

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEBOVÉ STRÁNKY

home

 

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím www.olzalogistic.com je olzalogistic.com, s.r.o. PFB 1329/19, 73701 Český Těšín Česká republika, e-mailová adresa (e-mail): kontakt@olzalogistic.cz, dále jen „správce“.

 

Tyto podmínky doplňují a rozvádějí všeobecné obchodní podmínky společnosti OLZALOGISTIC.COM, S.R.O., IČ 01503057, Protifašistických bojovníků 1329/19, 73701 Český Těšín (dále jen „OlzaLogistic“) platné a účinné od 1. 1. 2019, zejména pak ustanovení bodu V. zmíněných obchodních podmínek nazvaného Bezpečnost a ochrana informací a byly vytvořeny s souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, ustanoveními Směrnice 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ustanoveními Směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích, jakož i v souladu s obsahem stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

§ 2

ÚČEL A OBLAST SBĚRU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost OlzaLogistic respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví její internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích budou použity především ke zlepšení našich služeb. Toho dosahujeme patřičným používáním informací. Společnost OlzaLogistic využívá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na jejich webových stránkách, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí klienty a uživatele webových stránek odpovídající jejich individuálním potřebám. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem prodeje služeb, přímého marketingu týkajícího se vlastních výrobků a služeb, realizovaných v tradiční podobě, tvořící tzv. legitimní zájem podnikatele. Údaje pro tyto účely budou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES ( GDPR).

 

2. Po vyjádření samostatného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Údaje GDPR mohou být zpracovávány i za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo uskutečňování telefonních hovorů pro účely přímého marketingu – v souvislosti s čl. 10 odst. 2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb nebo čl. 172 odst. 1 zákona ze dne 16. července 2004 – zákon o telekomunikacích, včetně těch, které jsou spravovány v důsledku profilování, za předpokladu, že uživatel dal příslušný souhlas.

3. Osobní údaje zpracovávané za účelem zajištění prodeje služeb budou zpracovávány po dobu nezbytnou k dokončení prodeje výrobku, a údaje, které podléhají archivaci, budou uchovávány po dobu odpovídající době pro vznášení nároků, tj. 10 let. Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely, na něž se vztahuje prohlášení o souhlasu, budou zpracovávány až do zrušení souhlasu.

4. V případě zjištění, že zpracovávání osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, subjekt údajů má právo podat stížnost u generálního inspektora pro ochranu osobních údajů (po 25. květnu 2018 – předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů).

5. Poskytování osobních údajů je dobrovolné.

6. Osobní údaje budou rovněž zpracovávány automatizovaně formou profilování za předpokladu, že s tím uživatel souhlasí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Důsledkem profilování je přiřazení člověku profilu, s cílem rozhodování nebo analýzy nebo předpovídání jeho preferencí, chování a postoje.

7. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů subjektů údajů a zejména zajišťuje, aby shromážděná data byla:

 

1. zpracovávána v souladu se zákonem,

2. shromažďována pro určené, legitimní účely a nepodléhají dalšímu zpracování, které není v souladu s těmito účely,

3. relevantní a přiměřená ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávána a uložena ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu zpracování.

 

§ 3

PRÁVO KONTROLY, PŘÍSTUPU NA OBSAH VLASTNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OPRAVU

1. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku, právo svůj souhlas odvolat kdykoli bez vlivu na zákonnost zpracování, která byla provedena na základě souhlasu před jeho odstoupením.

2. Pro uplatnění práv uvedených v bodě 1 můžete zaslat příslušný e-mail na adresu: kontakt@olzalogistic.cz

 

§ 4

SOUBORY „COOKIES“

1. Webové stránky správce používají „cookies“. Neprovedení změny nastavení prohlížeče ze strany uživatele se rovná souhlasu s jejich použitím.

 

2. Instalace souborů „cookies“ je nezbytná pro správné poskytování služeb na webových stránkách. Soubory „cookie“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování webu, zejména ty, které vyžadují autorizaci.

3. Webová stránka www.olzalogistic.com používá tři typy „cookies“: „session“, „fixed“ a „analytical“.

 

1. Soubory „cookie“ „session“ jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí (opustí stránku).

2. Soubory „cookie“ „fixed“ jsou ukládány do koncového zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než je uživatel odstraní.

3. Soubory „cookie“ „analytical“ umožňují lepší pochopení toho, jak uživatel interaguje s obsahem stránky, a lépe uspořádá jeho obsah. „Analytické“ „cookies“ shromažďují informace o tom, jak jsou webové stránky používány uživatelem, typech stránek, ze kterých byl uživatel přesměrován, a počet návštěv a čas návštěvy uživatele na webových stránkách. Tato informace nezaznamenává specifické osobní údaje uživatele, ale slouží k vytváření statistik o používání webových stránek.

 

2. Uživatel má právo rozhodovat o přístupu k souborům „cookies“ ke svému počítači pomocí jejich výběru v okně prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování „cookies“ jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

 

3. Uživatel vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení ze strany společnosti OlzaLogistic. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu smlouvy uživatel firmě OlzaLogistic poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Uživatel prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas uživatel poskytuje až do doby jeho odvolání.

 

4. Uživatelé mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

 

§ 5

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Správce používá vhodná technická a organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů vzhledem k rizikům a kategorii dat, která jsou chráněna, a to zejména, chrání data před jejich vyzrazením, převzetím neoprávněnou osobou, zpracováním s porušením stávajících předpisů změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.

 

2. Správce poskytne vhodná technická opatření zabraňující získat a měnit osobní údaje zasílané elektronicky neoprávněným osobám.

 

3. V případech dat, která nejsou zahrnuta do této ochrany osobních údajů, se použije ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), kterým se 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95 / 46 / WE (GDPR) a další příslušná ustanovení polského práva.

 

Ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsou platné od 01.01.2019.

Sdělte nám své údaje

Budeme vás kontaktovat a zašleme vám podmínky spolupráce